ទំព័រការងារ

យើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរក
បុគ្គលិកជា  មន្ត្រីប្រមូលឥណទាន

អត្ថប្រយោជន៍
 • បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ
 • ធ្វើការត្រឹមតែ 5ថ្ងៃ/ សប្តាហ៍
 • កាតទូរសព្ទ័ ប្រចាំខែ
 • គោរពតាមច្បាប់ឈប់សម្រាក

** មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
យើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរក
បុគ្គលិកជា  មន្រ្តីបម្រើសេវាកម្ម

អត្ថប្រយោជន៍
 • បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ
 • ធ្វើការត្រឹមតែ 5ថ្ងៃ/ សប្តាហ៍
 • កាតទូរសព្ទ័ ប្រចាំខែ
 • គោរពតាមច្បាប់ឈប់សម្រាក

** មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
យើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរក
បុគ្គលិកជា  មន្រី្តវាយតម្លៃអតិថិជន

អត្ថប្រយោជន៍
 • បណ្តុះបណ្តាលជំនាញ
 • ធ្វើការត្រឹមតែ 5ថ្ងៃ/ សប្តាហ៍
 • កាតទូរសព្ទ័ ប្រចាំខែ
 • គោរពតាមច្បាប់ឈប់សម្រាក

** មិនត្រូវការបទពិសោធន៍