លេខសម្គាល់:
00000283
លេខគណនី:
QC-20-00217
ទុនទី:
01
កាលបរិច្ឆេទ:

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

កិច្ចសន្យាខ្ចីបរិភោគ
រវាង

ភាគីអ្នកឲ្យខ្ចី៖
កាសម្ភៃមួនសឺវីស តំណាងពេញច្បាប់ដោយ លោក សៅ សារ៉ុន មានតួនាទីជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ តទៅនេះហៅកាត់ថា ភាគី“ក”
ភាគីអ្នកខ្ចីចងការ៖
ឈ្មោះ ភេទៈ ..... ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតៈ ..... សញ្ជាតិ:..... ស្ថានគ្រួសារៈ .....
អាសយដ្ឋានៈ ..... ..... ..... ធ្វើការនៅៈ ..... តួរនាទីៈ ..... ចំណូលៈ .....
លេខទូរស័ព្ទៈ តទៅនេះហៅកាត់ថា ភាគី“ខ”
ភាគីអ្នកធានា៖
ឈ្មោះ ..... ទំនាក់ទំនងៈ ..... តួរនាទីៈ ..... លេខទូរស័ព្ទៈ .....
ភាគី“ក” និង ភាគី“ខ” បានព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាខ្ចីបរិភោគ ដោយអនុវត្តនូវរាល់ប្រការដូចខាងក្រោម៖
ប្រការ1៖ អំពីលក្ខខណ្ឌរួម
ផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃសំណើសុំខ្ចីប្រាក់បរិភោគដោយភ្ជាប់ការប្រាក់ពីភាគី“ខ” គោលការណ៍ និងលក្ខខណ្ឌនៃការខ្ចីបរិភោគដោយភ្ជាប់ការប្រាក់ និងស្ថិតនៅក្រោមវិសាលភាព
១.១ អំពីប្រាក់កម្ចី៖
ចំនួនជាលេខៈ $ ជាអក្សរៈ
១.២ រយៈពេលខ្ចី៖
30​ថ្ងែ។
១.៣ អត្រាកម្រៃសេវា៖
1%​គិតលើប្រាក់ដើមដែលនៅជំពាក់។
១.៤ កម្រៃសេវា៖
0​គិតលើប្រាក់ដើមដែលនៅជំពាក់។
១.៥ របៀបសង៖
នៅចំកាលបរិច្ឆេទ អតិថិជនត្រូវសងត្រលប់មកវិញ ទៅអោយអ្នកអោយខ្ចីនូវទឹកប្រាក់សរុបចំនួន $
(រួមមានប្រាក់ដើម ការប្រាក់ កម្រៃសេវា) ទៅតាមរបៀបណែរនាំនានាដែលណែនាំដោយអ្នកអោយខ្ចី។
១.៦ អំពីទ្រព្យធានា៖
អតិថិជនយលព្រមដាក់បញ្ចាំទូរសព្វរបស់ខ្លួនជាទ្រព្យធានា។
១.៧ ការអះអាង៖
ភាគី“ខ”សន្យាថានឹងមិនប្រើប្រាស់ឥណទានទទួលបានពីភាគី“ក” ធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន សង្គម និងសកម្មភាពទាំងឡាយដែលខុសច្បាប់។
ប្រការ2៖ អំពីលក្ខខណ្ឌពិសេស
ក្នុងករណីដែលភាគី“ខ” មិនបានអនុវត្តតាមការសន្យាសងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់តាមកាលកំណត់ តាមប្រការ1 ខាងលើនេះទេ នោះភាគី“ខ”សុខចិត្តយល់ព្រមអោយភាគី“ក”
១.១ ក្នុងករណីភាគី“ខ” យឺតយ៉ាវមិនបានសងប្រាក់ទាន់ពេលវេលាតាមតារាងកាលវិភាគសងប្រាក់ ភាគី“ខ”សុខចិត្តបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 1% ដោយគណនាតាមចំនួនថ្ងៃយឺត ជាក់ស្តែងលើប្រាក់ដើមដែលជំពាក់ ។ ក្នុងករណីនេះភាគី“ក” មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការចុះសាកសួរព៌តមានអំពីការយឺតយ៉ាវដើម្បីរកដំណោះស្រាយនានា។
១.២ ក្នុងករណីដែល ភាគី“ខ” បង្វែរប្រាក់កំចីឲ្យទៅអោយភាគី“ក”វិញទាំងអស់ ឬសងផ្តាច់មុនកាលកំណត់ នោះពុំមានប្រាក់ពិន័យអ្វីទេ។
១.៣ ភាគី“ក”មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមុនកាលកំណត់ដោយតំរូវអោយភាគី“ខ”សងត្រលប់នូវប្រាក់ដើមទាំងអស់រួមជាមួយ កម្រៃសេវាគិតតាមថ្ងៃជាក់ស្តែង។
១.៣ ភាគី“ខ”បានយល់នឹងទទួលស្គាល់ SMS តាមបណ្តាញ Messenger ហើយភាគី“ខ”បានអាន នឹង យល់រាល់បទបញ្ញត្តិ លក្ខ័ណដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាខាងលើនេះ។
ប្រការ3៖ អំពីលក្ខខណ្ឌអវសាន្ត
ភាគី“ក”​ និងភាគី“ខ”សន្យាគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមរាល់ប្រការនៃកិច្ចសន្យាខាងលើ។​ ក្នុងករណីមានការអនុវត្តផ្ទុយ ឬដោយរំលោភលើលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃកិច្ចសន្យានេះ
ភាគីដែលល្មើសត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមាន។ រាល់សោហ៊ុយទាក់ទងក្នុងការដោះស្រាយវិវាទជាបន្ទុករបស់ភាគី ដែលរំលោភបំពានលើកិច្ចសន្យា។
កិច្ចសន្យានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការព្រមព្រៀងពិតប្រាកដ និងដោយសេរី គ្មានការបង្ខិតបង្ខំពីភាគីណាមួយឡើយហើយមានប្រសិទ្ធិភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។
កិច្ចសន្យានេះត្រូវបានធ្វើឡើងចំនួន 02ច្បាប់ សំរាប់ភាគី“ក” និងភាគី​“ខ”។
ធ្វើនៅ ភ្នំពេញ Tue 06 June 2023