របៀបសងប្រាក់

How to get your loan

សូមទស្សនាវិដេអូអំពី៖  វិធីទូទាត់សងត្រលប់ និង វិធីបើកសាច់ប្រាក់ ងាយៗ និងត្រឹមត្រូវ

គណនីទូទាត់សងត្រលប់
ភ្នាក់ងារដកសាច់ប្រាក់

លេខគណនីធនាគារ ABA៖ 000 553 729
ឈ្មោះគណនី CHEA CHANDARA

ការណែនាំ

លោកអ្នកអាចទូទាត់សងត្រលប់គ្រប់ពេល និងគ្រប់ទីកន្លែងដោយអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោម៖

 • សូមបញ្ចូលលុយទៅក្នុងគណនី របស់ធនាគារ ABA របស់លោកអ្នក
 • បន្ទាប់មកធ្វើការបញ្ចូនមកកាន់គណនីរបស់យើងខ្ញុំ
 • សូមថត ប្រតិបត្តិការដែលបានបញ្ចប់រួចរាល់
 • ផ្ញើរមកកាន់ Inbox របស់ទំព័រហ្វេសប៊ុក កាស២៤ជាការស្រេច

សូមអរគុណសម្រាប់ ការសហការដ៏ល្អរបស់លោកអ្នក

 

លេខគណនី អេស៊ីលីដា ទាន់ចិត្ត៖ 1090 6811 4
ឈ្មោះគណនី៖ CHEA CHANDARA

ការណែនាំ

លោកអ្នកអាចទូទាត់សងត្រលប់គ្រប់ពេល និងគ្រប់ទីកន្លែងដោយអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោម៖

 • សូមបញ្ចូលលុយទៅក្នុងគណនី របស់ធនាគារ ACLEDA របស់លោកអ្នក
 • បន្ទាប់មកធ្វើការបញ្ចូនមកកាន់គណនីរបស់យើងខ្ញុំ
 • សូមថត ប្រតិបត្តិការដែលបានបញ្ចប់រួចរាល់
 • ផ្ញើរមកកាន់ Inbox របស់ទំព័រហ្វេសប៊ុក កាស២៤ជាការស្រេច

សូមអរគុណសម្រាប់ ការសហការដ៏ល្អរបស់លោកអ្នក

លេខគណនីធនាគារឯកទេសវីង ៖ 02 67 09 78
ឈ្មោះគណនី CHEA CHANDARA

ការណែនាំ

លោកអ្នកអាចទូទាត់សងត្រលប់គ្រប់ពេល និងគ្រប់ទីកន្លែងដោយអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោម៖

 • សូមបញ្ចូលលុយទៅក្នុងគណនី របស់ធនាគារឯកទេសវីង របស់លោកអ្នក
 • បន្ទាប់មកធ្វើការបញ្ចូនមកកាន់គណនីរបស់យើងខ្ញុំ
 • សូមថត ប្រតិបត្តិការដែលបានបញ្ចប់រួចរាល់
 • ផ្ញើរមកកាន់ Inbox របស់ទំព័រហ្វេសប៊ុក កាស២៤ជាការស្រេច

សូមអរគុណសម្រាប់ ការសហការដ៏ល្អរបស់លោកអ្នក

ដកសាច់ប្រាក់តាមរយះ ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ ATM របស់ធនាគារ ABA គ្រប់ពេល និងគ្រប់ទីកន្លែង!

សូមឆែករកទីតាំង ត្រង់នេះ!

ដកសាច់ប្រាក់តាមរយះ ទូរATM របស់ធនាគារ ACLEDA គ្រប់ពេល និងគ្រប់ទីកន្លែង!

សូមឆែករកទីតាំង ត្រង់នេះ!

ដកសាច់ប្រាក់តាមរយះ គ្រប់ភ្នាក់ងារ ធនាគារឯកទេសវីង គ្រប់ពេល និងគ្រប់ទីកន្លែង!

សូមឆែករកទីតាំង ត្រង់នេះ!

alarm clock
ទូទាត់សងទាន់ពេល - កសាងក្រេឌីតល្អៗសម្រាប់ខ្លួនលោកអ្នក

កសាងនូវប្រវត្តិក្រេឌីតល្អៗរបស់លោកអ្នកជាមួយយើងខ្ញុំ! ចាប់ផ្តើមជាមួយកាស២៤ ឥលូវនេះ! សូមកុំភ្លេចទូទាត់សងត្រលប់ទាន់ពេលណា

គ្រប់ពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការទូទាត់ឆាប់រហ័ស និងគ្រប់ចំនួនដែលបានកំណត់នៃរាល់កិច្ចសន្យាកម្ចីប្រាក់ លោកអ្នកនឹងទទួលបានឪកាសរិតតែពិសេស និងលទ្ធផលអនុម័ត្រឆាប់រហ័យជាងមុន សម្រាប់ការដាក់ស្នើរថ្មីម្តងទៀត។