ឈរលើសិទ្ធិបុគ្គលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ និងក្នុងនាមអ្នកផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា យើងខ្ញុំត្រូវរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកជាការសម្ងាត់បំផុត។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន គឺ​ បណ្តុំទិន្នន័យអំពីលោកអ្នក។

  គោលការណ៍ឯកជនភាព ពន្យល់ណែនាំពីរបៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ត្រូវបានប្រើប្រាស់ និងរក្សាសុវត្ថិភាព។

  សូមមេត្តាអានគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងការចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ លោកអ្នកទទួលយក ទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមទៅនឹងលក្ខខណ្ខនានាដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ សេវាកាស២៤ ត្រូវការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដូចខាងក្រោម៖


ការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

  អ្នកប្រើប្រាស់យល់ព្រមនឹងគោលការណ៍ភាពឯកជននេះ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការយល់ព្រម ចំពោះការប្រមូល ដំណើរការ ការផ្ទេរ និងការរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងគោលការណ៍នេះ នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះចូលប្រើឬប្រើប្រាស់សេវាតាមរយះវេបសាយ https: / /cash24service.com/។

  លើកលែងតែមានការកំនត់ផ្សេងពីនេះនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាព ពាក្យដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះមានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនានាដែលអាចអ្នកអាចចូលឆែកបានតាមរយៈគេហទំព័រ https://www.luyleun.com/privacy-policy/ ។


វិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់

  គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះប្រាប់អ្នកអំពីគោលការណ៍របស់យើងស្តីពី សិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ ការរក្សាទុក និងសុវត្ថិភាពព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័រ។ គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានទាំងអស់ដែលយើងដំណើរការទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយយើងក្នុងនាមជាអតិថិជន។

ការប្រមូលព័ត៌មាន

  នៅពេលកំពុងប្រើគេហទំព័រ យើងស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអាចអោយយើងអាចទាក់ទងជាមួយអ្នក ឬដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទាក់ទងឬកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។

  ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរួមមាន ៖

 • ក) ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង – ដូចជាឈ្មោះពេញ លេខទូរសព្ទ អ៊ីមែល ប្រៃសណីយ៍ និងព័ត៌មានស្រដៀងគ្នាផ្សេងៗទៀត។
 • ខ) ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ – ដូចជាព័ត៌មានលំអិតអំពីគណនីធនាគារនិង / ឬកាតឥណទាន។ និង
 • គ) ព័ត៌មានផ្ទាល់ – ដូចជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ស្ថានភាពគ្រូសារនិង / ឬព័ត៌មានលម្អិតអំពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (ជារួម“ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន”) ។

  ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនមិនរាប់បញ្ចូលព័ត៌មានអនាមិក ឬប្រមូលផ្តុំតាមរបៀបដែលមិនអាចឱ្យយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលជាក់លាក់។ យើងក៏អាចតម្រូវឱ្យមានរូបថតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលអាចអនុវត្តបានក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការដាក់ពាក្យសុំ ឬនៅពេលដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកបានផ្តល់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន។

  យើងរក្សាសិទ្ធិដោយមានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អ្នក ដើម្បីកែប្រែប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកត្រូវផ្តល់ដោយបន្ថែមសមាសធាតុថ្មីឬលុបសមាសធាតុដែលមានស្រាប់ចេញពីនីតិវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណដែលត្រូវការរបស់យើងពេលមានការចាំបាច់ណាមួយកើតឡើង។

  យើងក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីប្រភពផ្សេងទៀត ដូចជាព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលរួមទាំងព័ត៌មានដែលប្រមូលបានពីទិន្នន័យការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដែលអ្នកអាចផ្តល់ឱ្យយើងតាមរយៈសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត រួមទាំងរបស់យើងផងដែរតាមរយះក្រុមការងារបម្រើរអតិថិជនដោយត្រូវគោរពតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិនានា។

  សូមកត់សម្គាល់ថា ប្រសិនបើអ្នកប្រើគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់យើងជំនួសមនុស្សផ្សេងទៀតដូចជាគ្រួសារ មិត្តភក្តិ ឬនិយោជិក អ្នកត្រូវតែធានាថា អ្នកមានសិទ្ធិផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រតាមរបៀបនេះសន្មតដោយស្វ័យប្រវត្តិថាអ្នកបានទទួលការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីម្ចាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ហើយបានជូនដំណឹងទៅអ្នកដែលបាននិយាយអំពីគោលការណ៍ឯកជននេះ។ អ្នកតំណាងនិងធានាថាក្រុមគ្រួសារ មិត្តភក្តិ ឬនិយោជិករបស់អ្នក ដែលមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានផ្តល់ដល់ពួកយើងបានយល់ព្រមក្នុងការប្រើប្រាស់ដំណើរការរក្សាទុកនិង ឬការបង្ហាញទិន្នន័យរបស់ពួកគេស្របតាមគោលការណ៍នេះនិងច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់។

  ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសមិនផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ ដែលយើងត្រូវការពីអ្នក ឬប្រសិនបើអ្នកមិនព្រមព្រៀង នៅពេលណាមួយក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង ទាក់ទងការប្រមូល ដំណើរការនិង ឬផ្ទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធការស្នើសុំរបស់អ្នកឬការបន្តសេវាកម្មណាមួយរបស់យើង។


ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន

  ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលពីអ្នក នឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យយើងអនុវត្តសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំពីយើង។ យើងអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការ៖

 • សម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកនិង ឬប្រើក្នុងការចុះឈ្មោះគណនីគេហទំព័ររបស់អ្នកប្រសិនបើមាន។
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ និងព័ត៌មានលំអិតទាក់ទងរបស់អ្នក។
 • ផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើង
 • ដំណើរការប្រតិបត្តិការនិងផ្ញើការជូនដំណឹងអំពីប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក
 • ទាក់ទងអ្នក និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកអំពីការអនុវត្តសេវាកម្មរបស់យើង។
 • ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនិងដំណើរការសំណើរបស់អ្នក។
 • អនុវត្តការដាក់ពិន្ទុឥណទានលើពាក្យសុំរបស់អ្នក
 • ផ្តល់ជូននូវការស្ទង់មតិ ការផ្សព្វផ្សាយ និងការទំនាក់ទំនងទីផ្សារ។
 • កែលម្អមាតិកា និងគេហទំព័ររបស់យើងកាន់តែប្រសើរ។
 • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាកម្មរបស់យើង។
 • ផ្តល់សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិក និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ។
 • ទំនាក់ទំនងផ្តល់ជូនឯកសារយោងផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មាននិងសម្របសម្រួលទាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណនិងស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន។
 • ឆ្លើយតបចំពោះការសាកសួរយោបល់ ឬកង្វល់ទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់យើង។
 • ផ្តល់ការណែរនាំ និងជួយដល់អតិថិជនទាក់ទងសេវាកម្ម។
 • ការប្រមូលបំណុលដែលយឺតយ៉ាវ
 • អនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួន។
 • គោលបំណងដែលបានបញ្ជាក់ និងស្របច្បាប់ផ្សេងទៀត ដែលបានកំណត់និងប្រកាសពីមុនឬអាចអនុវត្តបានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

  យើងមិនចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ជាមួយតតិយជនណាមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ ដូចជារាប់បញ្ចូលទាំងការធ្វើទីផ្សារនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយគ្មានការយល់ព្រមនិងការអនុញ្ញាតពីអ្នកឡើយ។


អ្នកផ្តល់សេវា

  យើងអាចជួលអ្នកផ្តល់ពិន្ទុឥណទានខាងក្រៅ ឬក្រុមហ៊ុនភាគីទីបីដើម្បីជួយសម្រួលដល់សេវាកម្មរបស់យើង ដោយធ្វើសកម្មភាពទាក់ទងនឹងសេវាកម្មនានាដើម្បីជួយយើងក្នុងការវិភាគអំពី សេវាកម្មរបស់យើង ឬសម្រួលក្នុងការប្រមូលគណនីដែលយឺតយ៉ាវ។

  តតិយជនទាំងនេះមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីបំពេញភារកិច្ច ក្នុងនាមយើង ហើយមានកាតព្វកិច្ចមិនបង្ហាញការប្រើប្រាស់ ឬរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងណាមួយឡើយ។


អ្នកផ្តល់ការចែករំលែកព័ត៌មានសេវា

  យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបី ដែលរួមមានអង្គភាពដូចខាងក្រោម៖

 1. សាខា ឬសមាជិកនៃ Cash24Services ។ ក្រុមគ្រួសារសាជីវកម្មទាំងអស់របស់Cash24Services។ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធផ្ទាល់ និងដោយប្រយោលរបស់យើងដើម្បីជួយក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ម និងជួយស្វែងរក ការពារនូវសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលអាចកើតមាន ឬការបំពានលើគោលការណ៍របស់យើង និងផ្តល់ការវិភាគទិន្នន័យត្រឹមត្រូវលើការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររួមទាំងទំនាក់ទំនងទីផ្សារ។
 2. តុលាការ មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល ការអនុវត្តច្បាប់ ឬនិយតករផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងដីកា ដីកាតុលាការ ឬនីតិវិធី ឬតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ផ្សេងទៀតក្រោមច្បាប់ ឬបទបញ្ញត្តិហ្វីកម្ពុជានៅពេលដែលយើងត្រូវធ្វើដូច្នេះដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ ឬបទបញ្ញត្តិនោះ ឬនៅពេលដែលយើងជឿជាក់លើការសំរេចចិត្តរបស់យើងថាការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគឺចាំបាច់ ដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់រាងកាយឬការបាត់បង់ហិរញ្ញវត្ថុ ឬរាយការណ៍ពីសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលសង្ស័យឬស៊ើបអង្កេតការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនានា។
 3. ទីភ្នាក់ងារឥណទាន និងទីភ្នាក់ងារប្រមូលប្រាក់ដើម្បីរាយការណ៍ព័ត៌មានគណនីដូចដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។
 4. សេវាកម្មអតិថិជន សម្រាប់គោលបំណងបម្រើអតិថិជន។
 5. ធនាគារ ឬដៃគូហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ ឬដែលតម្រូវដោយទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មតាមកិច្ចសន្យា។
 6. នាយកដ្ឋានផ្នែកច្បាប់ដើម្បីធានាបាននូវការអនុលោមតាមវិធាន និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងដើម្បីការពារយើងពីគ្រោះថ្នាក់ដល់សិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិ ឬសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតនៃគេហទំព័រ ឬសាធារណៈជនដូចដែលបានតម្រូវ ឬអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។
 7. អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពដល់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មក្រោមកិច្ចសន្យាជាមួយយើងដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់យើងដូចជាការការពារការក្លែងបន្លំ ការប្រមូលវិក្កយបត្រទីផ្សារសេវាកម្មអតិថិជន និងសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យា។

  សូមកត់សម្គាល់ថា ភាគីទីបីមួយចំនួនទាំងនេះអាចស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតដែលមានច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗគ្នាលើដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ ដោយយល់ព្រមលើគោលការណ៍ភាពឯកជននេះ អ្នកទទួលស្គាល់ថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានផ្ទេរឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសផ្សេងទៀតហើយអ្នកកំពុងយល់ព្រមផ្ទេរក្នុងដំណើរការនេះ។


សេចក្តីជូនដំណឹងពិសេស – អនីតិជន

  ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រមិនសំដៅចំពោះមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំឡើយ ហើយយើងនឹងមិនប្រមូល ប្រើប្រាស់ ឬផ្តល់ដំណើរការក្នុងទម្រង់ណាទាំងអស់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំដោយចេតនា ឬអចេតនាឡើយ។

  ដូច្នេះយើងក៏ស្នើសុំអ្នកប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំសូមកុំផ្ញើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមកយើង (ឧទាហរណ៍ ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន និង អ៊ីម៉ែល) ។ បើអ្នកមានអាយុតិចជាង ១៨ ឆ្នាំហើយអ្នកចង់សួរសំណួរ ឬប្រើគេហទំព័រនេះដែលតម្រូវឱ្យអ្នកបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសូមឱ្យឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកធ្វើជំនួសអ្នក។


ភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មាន

  ប្រសិនបើអ្នកចង់ពិនិត្យឡើងវិញ ផ្លាស់ប្តូរ ឬលុបចោលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើង សូមទាក់ទងមកយើងភ្លាមៗដោយប្រើព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់យើងដែលមាននៅខាងក្រោម។


ការផ្ទុកព័ត៌មាន

  យើងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតទៅទៀត ក្នុងករណីចាំបាច់និងពាក់ព័ន្ធសម្រាប់សេវាកម្មរបស់យើងក្នុងរយៈពេលមួយមួយ។ យើងក៏អាចរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីអនុវត្តតាមតម្រូវការនៃច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិនានាដើម្បីការពារការក្លែងបន្លំ ដោះស្រាយវិវាទ និងបញ្ហាផ្សេងៗ ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត ឬតម្រូវដោយច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបាន។នៅក្រោមគោលការណ៍ទិន្នន័យរបស់យើង យើងនឹងលុបចោលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយសុវត្ថិភាព និងស្របតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបានបន្ទាប់ពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនលែងចាំបាច់ ហើយឈប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មរបស់យើងលើកលែងតែច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ ឬសំណូមពររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។


សុវត្តិភាព

  សុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺជាអាទិភាពរបស់យើង។ លើកលែងតែបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះ យើងមិនបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបីដោយគ្មានការយល់ព្រមច្បាស់លាស់ពីអ្នកឡើយ។ លើសពីនេះទៅទៀតយើងចាត់វិធានការសមហេតុផលទាំងអស់ហើយប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីធានាថារាល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលទទួលបាននឹងត្រូវរក្សាជាការសម្ងាត់ និងសុវត្ថិភាពទោះបីនៅលើអ៊ីនធឺណិតឬនៅក្រៅអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយ។

  យើងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយប្រើវិធានការសុវត្តិភាពបច្ចេកទេស និងរដ្ឋបាលផ្សេងៗគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការបាត់បង់ការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ ការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ យើងអាចប្រើនិងកែលម្អវិធានការសុវត្តិភាពផ្សេងៗ នៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីអាចប្រើបានតាមដែលសមរម្យដូចជាFirewallនិងការគ្រប់គ្រង ឬការចូលប្រើទិន្នន័យ។


ការប្រើប្រាស់តាមទូរស័ព្ទចល័ត

  យើងបានផ្តល់ជូនអ្នកនូវភាពងាយស្រួល ក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយសេវាកម្មរបស់យើងដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃតាមរយៈកម្មវិធី ឬតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានលើទូរស័ព្ទដៃ។ បទប្បញ្ញត្តិនៃគោលការណ៍ភាពឯកជននេះអនុវត្តចំពោះការចូល ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទូរស័ព្ទចល័តទាំងអស់។


ការប្រើប្រាស់ Cookies

  អាស្រ័យលើអ្នក នៅពេលអ្នកចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើងយើងអាចប្រើខូកឃីស៍ ឬបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នានៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដើម្បីកត់ត្រាព័ត៌មាន។

  ខូកឃីស៍គឺជាឯកសារដែលមានបំណែកនៃទិន្នន័យ ដែលអាចរួមបញ្ចូលនូវអត្តសញ្ញាណសម្គាល់អនាមិកនិងអាចត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើHardDrive របស់អ្នកដើម្បីជួយយើងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការចូលប្រើគេហទំព័ររបស់អ្នក។

  អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការបដិសេធឃុកឃីរបស់យើងនៅលើកុំព្យូទ័រឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតរបស់អ្នក លើកលែងតែខូកឃីស៍របស់យើងត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារការក្លែងបន្លំ ឬធានានូវសុវត្ថិភាពគេហទំព័រដែលយើងគ្រប់គ្រង។

  ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រើប្រាស់គេហទំព័រអាចត្រូវបានកំណត់ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកខូកឃីស៍របស់យើង។


ការសម្ងាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់

  ដើម្បីធានានូវភាពឯកជននៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបន្ថែមទៀត យើងសូមណែនាំឱ្យរក្សាព័ត៌មានលំអិតអំពីគណនីរបស់អ្នកជាការសម្ងាត់គ្រប់ពេល។


តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ

  គេហទំព័រអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលមិនដំណើរការដោយពួកយើង។ ប្រសិនបើអ្នកចុចលើតំណភ្ជាប់របស់ភាគីទីបី អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅគេហទំព័ររបស់ភាគីទីបី។

  យើងសូមណែនាំអ្នកឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រដែលអ្នកចូលទៅកាន់។ យើងមិនមានការគ្រប់គ្រង និងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារគោលការណ៍ឯកជនភាពឬការអនុវត្តរបស់គេហទំព័រឬសេវាកម្មភាគីទីបីណាមួយឡើយ។


បច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយភាពឯកជន

  យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលា។ យើងអាចធ្វើវិសោធនកម្មគោលការណ៍ភាពឯកជននេះបានគ្រប់ពេល ដោយការបញ្ចូលការកែសំរួលនៅលើគេហទំព័រ។

  អ្នកត្រូវបានណែនាំឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះជាទៀងទាត់សម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយ។ ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជននេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃប្រកាស។

  ប្រសិនបើយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្រើនចំពោះគោលការណ៍ភាពឯកជននេះនិងវិធីដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងប្រកាសការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះនៅលើគេហទំព័រហើយនឹងខិតខំឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗ។ ដោយបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងអ្នកយល់ព្រមនិងយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌថ្មីនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។


ការសាកសួរនិងបណ្តឹង

  ប្រសិនបើអ្នកជឿថាគណនីរបស់អ្នក ឬទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយរបស់អ្នកអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ខុស ឬត្រូវបានគេរំលោភបំពាន ឬប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាសុវត្ថិភាពនិងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ អ្នកអាចដាក់ការសាកសួរនិងបណ្តឹងរបស់អ្នកទៅកាន់ផ្នែកសេវាអតិថិជនខាងក្រោមនិង ពិភាក្សាបញ្ហានេះដោយសង្ខេបរួមជាមួយព័ត៌មានលំអិតទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដើម្បីជាឯកសារយោង។

  ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងរបៀបដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នក ឬប្រសិនបើអ្នកនៅតែជឿជាក់ថាមានការគំរាមកំហែងនៃការរំលោភលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក អ្នកអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់ជាមួយគណៈកម្មការឯកជនជាតិ។


ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

  ដូច្នោះហើយប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬកង្វល់ទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ភាពឯកជននេះឬប្រសិនបើអ្នកចង់សាកសួរ ឬស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងបញ្ហានានា អ្នកអាចទាក់ទងយើងតាមរយៈព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

  ដូច្នោះហើយប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬកង្វល់ទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ភាពឯកជននេះឬប្រសិនបើអ្នកចង់សាកសួរ ឬស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងបញ្ហានានា អ្នកអាចទាក់ទងយើងតាមរយៈព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

 • អ៊ីមែ៊ល៖ info@luyleun.com
 • លេខទូរស័ព្ទដៃ៖ +855 10 269 769
 • គេហទំព័រ៖ Cash24service.com
 • អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ ២០៦D មហាវិថីព្រះនរោត្តម (៤១) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ