0% probability for approval
wallet

ទំហំកម្ចី
USD

ថ្ងៃកំណត់សង
06-07-2023

សរុបប្រាក់ត្រូវសង
USD

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

តើលោកអ្នកប្រើប្រាស់ លេខ ( ) មែនទេ ភ្ជាប់ជាមួយ Chat App (Telegram, what app...)

អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន

ព័ត៌មានអាសយដ្ឋាន និង ព័ត៌មានសង្គម

ព័ត៏មានអំពីកន្លែង អាជីវកម្ម/ការងារ

ព័ត៏មានអ្នកធានា

ត្រលប់ក្រោយ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

កិច្ចសន្យាខ្ចីបរិភោគ
រវាង

ភាគីអ្នកឲ្យខ្ចី៖
កាសម្ភៃមួនសឺវីស តំណាងពេញច្បាប់ដោយ លោក សៅ សារ៉ុន មានតួនាទីជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ តទៅនេះហៅកាត់ថា ភាគី“ក”
ភាគីអ្នកខ្ចីចងការ៖
ឈ្មោះ ភេទៈ ..... ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតៈ ..... សញ្ជាតិ:..... ស្ថានគ្រួសារៈ .....
អាសយដ្ឋានៈ ..... ..... ..... ធ្វើការនៅៈ ..... តួរនាទីៈ ..... ចំណូលៈ .....
លេខទូរស័ព្ទៈ តទៅនេះហៅកាត់ថា ភាគី“ខ”
ភាគីអ្នកធានា៖
ឈ្មោះ ..... ទំនាក់ទំនងៈ ..... លេខទូរស័ព្ទៈ .....
ភាគី“ក” និង ភាគី“ខ” បានព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាខ្ចីបរិភោគ ដោយអនុវត្តនូវរាល់ប្រការដូចខាងក្រោម៖
ប្រការ1៖ អំពីលក្ខខណ្ឌរួម
ផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃសំណើសុំខ្ចីប្រាក់បរិភោគដោយភ្ជាប់ការប្រាក់ពីភាគី“ខ” គោលការណ៍ និងលក្ខខណ្ឌនៃការខ្ចីបរិភោគដោយភ្ជាប់ការប្រាក់ និងស្ថិតនៅក្រោមវិសាលភាព
១.១ អំពីប្រាក់កម្ចី៖
ចំនួនជាលេខៈ $ ជាអក្សរៈ
១.២ រយៈពេលខ្ចី៖
30 ​ថ្ងែ។
១.៣ អត្រាកម្រៃសេវា៖
1% ​គិតលើប្រាក់ដើមដែលនៅជំពាក់។
១.៤ កម្រៃសេវា៖
0​គិតលើប្រាក់ដើមដែលនៅជំពាក់។
១.៥ របៀបសង៖
នៅចំកាលបរិច្ឆេទ 06-07-2023 អតិថិជនត្រូវសងត្រលប់មកវិញ ទៅអោយអ្នកអោយខ្ចីនូវទឹកប្រាក់សរុបចំនួន $
(រួមមានប្រាក់ដើម ការប្រាក់ កម្រៃសេវា) ទៅតាមរបៀបណែរនាំនានាដែលណែនាំដោយអ្នកអោយខ្ចី។
១.៦ អំពីទ្រព្យធានា៖
អតិថិជនយលព្រមដាក់បញ្ចាំទូរសព្វរបស់ខ្លួនជាទ្រព្យធានា។
១.៧ ការអះអាង៖
ភាគី“ខ”សន្យាថានឹងមិនប្រើប្រាស់ឥណទានទទួលបានពីភាគី“ក” ធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន សង្គម និងសកម្មភាពទាំងឡាយដែលខុសច្បាប់។
ប្រការ2៖ អំពីលក្ខខណ្ឌពិសេស
ក្នុងករណីដែលភាគី“ខ” មិនបានអនុវត្តតាមការសន្យាសងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់តាមកាលកំណត់ តាមប្រការ1 ខាងលើនេះទេ នោះភាគី“ខ”សុខចិត្តយល់ព្រមអោយភាគី“ក”
១.១ ក្នុងករណីភាគី“ខ” យឺតយ៉ាវមិនបានសងប្រាក់ទាន់ពេលវេលាតាមតារាងកាលវិភាគសងប្រាក់ ភាគី“ខ”សុខចិត្តបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 1% ដោយគណនាតាមចំនួនថ្ងៃយឺត ជាក់ស្តែងលើប្រាក់ដើមដែលជំពាក់ ។ ក្នុងករណីនេះភាគី“ក” មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការចុះសាកសួរព៌តមានអំពីការយឺតយ៉ាវដើម្បីរកដំណោះស្រាយនានា។
១.២ ក្នុងករណីដែល ភាគី“ខ” បង្វែរប្រាក់កំចីឲ្យទៅអោយភាគី“ក”វិញទាំងអស់ ឬសងផ្តាច់មុនកាលកំណត់ នោះពុំមានប្រាក់ពិន័យអ្វីទេ។
១.៣ ភាគី“ក”មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមុនកាលកំណត់ដោយតំរូវអោយភាគី“ខ”សងត្រលប់នូវប្រាក់ដើមទាំងអស់រួមជាមួយ កម្រៃសេវាគិតតាមថ្ងៃជាក់ស្តែង។
១.៣ ភាគី“ខ”បានយល់នឹងទទួលស្គាល់ SMS តាមបណ្តាញ Messenger ហើយភាគី“ខ”បានអាន នឹង យល់រាល់បទបញ្ញត្តិ លក្ខ័ណដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាខាងលើនេះ។
ប្រការ3៖ អំពីលក្ខខណ្ឌអវសាន្ត
ភាគី“ក”​ និងភាគី“ខ”សន្យាគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមរាល់ប្រការនៃកិច្ចសន្យាខាងលើ។​ ក្នុងករណីមានការអនុវត្តផ្ទុយ ឬដោយរំលោភលើលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃកិច្ចសន្យានេះ
ភាគីដែលល្មើសត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមាន។ រាល់សោហ៊ុយទាក់ទងក្នុងការដោះស្រាយវិវាទជាបន្ទុករបស់ភាគី ដែលរំលោភបំពានលើកិច្ចសន្យា។
កិច្ចសន្យានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការព្រមព្រៀងពិតប្រាកដ និងដោយសេរី គ្មានការបង្ខិតបង្ខំពីភាគីណាមួយឡើយហើយមានប្រសិទ្ធិភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។
កិច្ចសន្យានេះត្រូវបានធ្វើឡើងចំនួន 02ច្បាប់ សំរាប់ភាគី“ក” និងភាគី​“ខ”។
ធ្វើនៅ ភ្នំពេញ Tue 06 June 2023

Hello wolrd